Specialisatie in kwalitatief onderzoek

De expertise van Evers Research & training ligt vooral op het terrein van kwalitatief onderzoek en wij zijn in de verschillende onderzoeksmethoden en technieken daarvan goed thuis. Dankzij een uitgebreid netwerk kan Evers Research & training daarnaast altijd de juiste specialisten inschakelen, ook op het gebied van kwantificerend onderzoek.

Beleids- en wetenschappelijk onderzoek.
Wij hebben ervaring met beleidsgericht en wetenschappelijk onderzoek op verschillende terreinen, zoals gezondheidszorg, waarden- en normenoverdracht door instituties, racisme en discriminatie, het beroep van wetenschapper, geestelijke verzorging en geneeskunde.

Kwalitatief onderzoek in het kort
Met kwalitatief onderzoek worden de ervaringen, achterliggende motivaties en gedragingen van een groep in kaart gebracht. Het doel daarbij is verdieping en verbreding en niet zozeer generalisatie. Bij een relatief kleine groep onderzoekt men het hoe en waarom van gedragingen, houdingen en beleving. Het perspectief van de onderzochten staat hierbij centraal. Onderzochten zijn vaak mensen uit verschillende omgevingen of hierarchische lagen die naar hun visie op het onderzoeksonderwerp gevraagd wordt of die geobserveerd worden in hun natuurlijke omgeving. De meest gebruikte dataverzamelingstechniek is nog steeds het interview, maar (participerende) observatie, documenten verzameling, films en foto’s zijn andere wijzen van dataverzameling. Onderzoek via internet, al dan niet met gebruikmaking van social media is bovendien in opkomst.

De belangrijkste voordelen van kwalitatief onderzoek:

  • Omdat kwalitatief onderzoek een relatief open karakter heeft, kan er worden doorgevraagd naar het hoe of waarom, naar motieven, percepties en keuzeprocessen.
  • De respondent krijgt de kans ‘zijn verhaal’ te vertellen en daarmee is het ook geschikt voor minder welbespraakte mensen.
  • Door de wijze van vragen kan er diepgaand worden ingegaan op de leefwereld van de onderzochten, waardoor de kans op onverwachte antwoorden die het begrip van de wereld van de respondent vergroten toeneemt.
  • Het interview kan overal plaatsvinden; thuis bij de respondent of op een andere locatie.
  • Observatie kan gedrag aan het licht brengen waarvan de respondenten zich zelf niet (zo) bewust zijn en dat kan zowel in de natuurlijke setting als op internet plaatsvinden.
  • In groepsinterviews kunnen motivaties en keuzes gespiegeld worden aan die van anderen.
  • Vaak leert kwalitatief onderzoek respondenten ook iets over henzelf.

Kortom, kwalitatief onderzoek verschaft een dieper en beter begrip van de alledaagse werkelijkheid van de respondenten. Daarmee is theorievorming beter gefundeerd in de sociale realiteit en hebben interventies grotere kans van slagen. Een en ander is wel afhankelijk van de kwaliteit van het onderzoek en om die te verbeteren kunt u bij onze cursusafdeling terecht.